IPST Thailand TIMSS 2015

สสวท. ได้เผยแพร่ "สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015"  ออกมาแล้ว  พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์นั้นสูงขึ้น  และมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1)  นักเรียนไทยทำข้อสอบแบบเลือกตอบได้มากกว่าแบบเขียนตอบ  สำหรับข้อสอบแบบเขียนตอบนั้น นักเรียนยังตอบคำถามได้ไม่ชัดเจน  ตอบไม่ตรงคำถาม  ตอบคำถามไม่ครบ และยังไม่สามารถเขียนเหตุผลอธิบายประกอบได้
2)  นักเรียนไทยส่วนใหญ่ชอบเรียน และเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  แต่กลับมีความมั่นใจในการเรียนทั้งสองวิชาน้อย
3)  จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดต่อปีของประเทศไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติอยู่มากถึง 188 ชั่วโมง  แต่กลับพบว่า จำนวนชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติอยู่ถึง 27 และ 34 ชั่วโมง ตามลำดับ
4)  หลักสูตรของประเทศไทยค่อยข้างสอดคล้องกับหลักสูตรนานาชาติ  เนื่องจากเนื้อหาที่สอนในชั้นเรียนครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการประเมินอยู่ถึงร้อยละ 70
5)  ครูไทยส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวประเทศอื่น ๆ  และมีครูที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีในสัดส่วนที่ทัดเทียมกับนานาชาติ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูไทยไม่ได้ด้อยในเรื่องการศึกษา
สามารถดาวน์โหลดสรุปผลการวิจัยฉบับเต็มได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0Bza8voFmdFsrRGlYbmdPa0pkXzg/view
[blogger][facebook]

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.