2017

ดาวน์โหลด : 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
-คณิตศาสตร์ 
-วิทยาศาสตร์ และ
-สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (เอกสารต้นฉบับอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์) 

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
Link : https://goo.gl/DP8ZVo
..........................
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://academic.obec.go.th
.....................

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
Link : https://goo.gl/gY3Cqc
....................
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
Link : https://goo.gl/d8E44G
..................


‘การศึกษา’ เป็นรากฐานที่เราต้องวางไว้ให้กับเด็กๆ และการศึกษาในสมัยนี้ก็มีหน้าตาต่างไปจากเมื่อก่อน ยิ่งทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนไปวันต่อวัน การให้การศึกษา ออกแบบห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนจึงไม่อาจเป็นรูปแบบแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป เมื่อโลกเทคโนโลยีกำลังมา ทักษะแบบเดิมๆ ที่เคยอยู่ในหลักสูตรอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ภาษาที่สองที่สามอาจไม่ใช่ภาษาเพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล แต่เป็นภาษาและวิธีคิดที่มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ กับคอมพิวเตอร์ ด้วยพลังของเทคโนโลยีอย่าง 3D printing อาจทำให้เด็กๆ ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้จากการเป็นเพียงผู้รับความรู้ไปเป็นผู้สร้างสรรค์

อ่านต่อ
https://thematter.co/pulse/7-trend-in-education/40365

http://kruvoice.com/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-8-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4/

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลภารกิจด้านข้อมูลข่าวสาร
บนเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
ณ โรงแรมแซด์ดูลส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จันทบุรี

ประกาศแล้ว !! หลักสูตรใหม่ 60
..................
ดาวน์โหลด : 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
-คณิตศาสตร์ 
-วิทยาศาสตร์ และ
-สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (เอกสารต้นฉบับอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์) 

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
Link : https://goo.gl/DP8ZVo
..........................
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://academic.obec.go.th
.....................

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
Link : https://goo.gl/gY3Cqc
....................
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 Link : https://goo.gl/d8E44G
..................

เป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

31 กรกฎาคม 2560 นิเทศติดตามด้านวิชาการที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

21 กรกฎาคม 2560 ที่ ศธจ.ลำปาง (ส่วน 2) เป็นวิทยากร ร่วมกับครูวสันต์ แปงจิตต์ อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย blogger.com ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่งๆ ในสังกัด ศธจ.ลำปาง
22 กรกฎาคม 2560 อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ ให้กับคณะครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและคณะครูตัวแทนสหวิทยาเขตบุญวาทย์ จำนวนร้อยกว่าคน จัดที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ร่วมกับ ศน.เดชกำพล เจดีย์ยอด ครูวสันต์ แปงจิตต์ นิเทศ ติดตามด้านวิชาการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ร่วมกับ ศน.เดชกำพล เจดีย์ยอด ครูวสันต์ แปงจิตต์ นิเทศ ติดตามด้านวิชาการโรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง


Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.