มิถุนายน 2017

วัฒนธรรมสากล มีจรรยาบรรณสากล เช่น มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สู้งาน หิวกระหายที่จะใฝ่รู้ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสืบค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง สามารถในการสื่อสารภาษาสากล มีความเข้าใจผู้อื่นและทำงานร่วมมือกับคนอื่นได้ มีทักษะที่จำเป็นในอนาคต มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะไปพัฒนาตนเองต่อไปได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/81365

นายสรวง ศรีแก้วทุม
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หน้าที่
1. รับผิดชอบ สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
    1.1 นโยบายการพัฒนาครู สถานศึกษาอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
    1.2 นิเทศ ติกตามฯ โรงเรียน
          1.2.1 เอกชนในระบบสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศาสตร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)
          1.2.2 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
          1.2.3 สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการจัดการ กฟฝ. (แม่เมาะ)

2. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

3. งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
     ผู้รับผิดชอบ
     3.1 นายสวรวง ศรีแก้วทุม
     3.2 นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ
     3.3 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ และ
     3.4 นายวสันต์ แปงจิตต์

งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีหน้าที่ ดังนี้
     1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท รวมทั้งติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

     2. ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จะใช้โฟลเดอร์ร่วมกัน โดยลิงค์ไปยังโฟลเดอร์เป้าหมายผ่านหน้าเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบจึงจะใช้งานได้ มีวิธีการแชร์ ดังนี้

1. เข้าระบบของ Gmail
2. คลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์
3. คลิก รับลิงค์ที่สามารถแชร์ได้
4. กำหนดสิทธิ์โฟลเดอร์ "เข้าถึงได้โดยคนที่ระบุ"
5. ใส่เมล์ในช่อง เชิญคนอื่น:
6. กำหนดสิทธิ์ตามต้องการ
    6.1 เป็นเจ้าของ
    6.2 แก้ไข หรือ
    6.3 สามารถดูเท่านั้น

ดาวน์โหลดโครงสร้างแผนฯ


ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร


ดาวน์โหลด

1.โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

2. แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5 (เดิม)) ใส่ชื่อ นร.พิมพ์ต้นภาคเรียน

3. โปรแกรม (รวมผลการประเมินอัตโนมัติ) ม.ต้น  |  ม.ปลาย (ต่างกันที่การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน)
(พัฒนาโปรแกรมโดยคุณครูบรรพต คำจุมปู)

4.การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

5.มาตรฐาน/ตัวชี้วัด-อื่นๆ (ม.1-6)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา [จำนวน ๒๕ ราย]  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/162/21.PDF

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

  1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามหน้าที่ กศจ.มอบหมาย
  2. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำหับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
  3. ส่งเสริมสับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  4. ประสานและสนับสนุนการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสันบสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม แบะประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
  6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  7. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการิและยุทธศาสตร์ชาติ
  8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
  9. ขับเคลื่อนระบบการประกันการศึกษา
  10. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.