บทบาทหน้าที่ ศน.สรวง ศรีแก้วทุม

นายสรวง ศรีแก้วทุม
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หน้าที่
1. รับผิดชอบ สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
    1.1 นโยบายการพัฒนาครู สถานศึกษาอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
    1.2 นิเทศ ติกตามฯ โรงเรียน
          1.2.1 เอกชนในระบบสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศาสตร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)
          1.2.2 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
          1.2.3 สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการจัดการ กฟฝ. (แม่เมาะ)

2. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

3. งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
     ผู้รับผิดชอบ
     3.1 นายสวรวง ศรีแก้วทุม
     3.2 นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ
     3.3 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ และ
     3.4 นายวสันต์ แปงจิตต์

งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีหน้าที่ ดังนี้
     1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท รวมทั้งติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

     2. ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ป้ายกำกับ:
[blogger][facebook]

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.