มาตรฐานแการเรียนรู้ใหม่/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด : 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
-คณิตศาสตร์ 
-วิทยาศาสตร์ และ
-สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (เอกสารต้นฉบับอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์) 

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
Link : https://goo.gl/DP8ZVo
..........................
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://academic.obec.go.th
.....................

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
Link : https://goo.gl/gY3Cqc
....................
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
Link : https://goo.gl/d8E44G
..................

[blogger][facebook]

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.