การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ)

(พ.ศ. 2562-2564) จังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม Holy Family โรงเรียนอรุโณทัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีตัวแทน
จากหน่วยงานทางการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิฯ เข้าร่วมประชุม