13-14 พฤษภาคม 2562 เป็นวิทยากรอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับ ศธจ.ลำปาง อบรมผู็บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ ภาคเหนือ (ลำปาง)